Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Akik a Bárányt követik

A Biblia ószövetségi próféciáit és újszövetségi tanításait tanulmányozva bárki meggyőződhet afelől, hogy – az „igaz egyház” mítoszán túllépve – egyedül a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatban találhatunk biztonságot. Isten azonban semmi kételyt nem akart hagyni ebben a kulcsfontosságú kérdésben. A végső eseményekről szóló utolsó kinyilatkoztatásában – a Jelenések könyvében – nagyon világos jellemzést adott azokról az emberekről, akik az „ostorozó áradat” eljövetelének idején megállnak, és biztonságban lesznek:

„És láttam, íme, a Bárány állt ott a Sion hegyén, és ővele száznegyvennégyezren, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve és Atyjának neve… Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, ahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül zsengéül Istennek és a Báránynak, és szájukban nem találtatott álnokság, mert feddhetetlenek.” Jelenések 14:1,4-5

A próféciákban az asszony egy egyházat, vallási mozgalmat vagy szervezetet jelképez. Jelenések könyve két asszonyról beszél – egy tiszta asszonyról és egy parázna asszonyról. A tiszta asszony az Isten művét előre vivő, míg a parázna asszony az Istentől elfordult, hitehagyó vallási szervezeteket, mozgalmakat jelképezi. Ugyanakkor Jelenések 14:4 szerint a 144.000 tagjai semmilyen asszonnyal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Itt nem csupán a parázna, hitehagyó asszonyokról van szó, hanem általában az asszonyokról – mindenfajta egyházról, vallási szervezetről. Ezek az emberek felül fognak emelkedni az „igaz egyház” mítoszán, és szabadok lesznek az egyházi, felekezeti gondolkodásmódtól – attól, hogy dolgokban keressék a biztonságot.

Ezek az emberek csak és kizárólag Jézus Krisztust – a Bárányt – követik, aki személyesen vezeti őket. Hova követik Őt? Ahova megy!!! Vagyis az életüket teljes mértékben Jézus Krisztus személyes vezetése alá helyezték. Ahova az Úr megy, ők is oda mennek. Csak azt teszik, amire az Úr indítja őket. Nem szervezeteket, tantételeket, szokásokat, pásztorokat, csodákat stb. követnek, hanem egyedül Jézus Krisztust. Aki nem kizárólag Jézus Krisztusra figyel, hanem mellette másra is, az nem tudja mindenben követni a Bárányt, hiszen amikor éppen másra figyel, eleve nem is hallja meg a hangját! Akik viszont egyedül a Bárány hangjára figyelnek, azokat már nem érdekli többé egyetlen „asszony” – egyetlen „igaz egyház” – sem!

A Biblia így jellemzi tehát az Isten művét megkoronázó embercsoportot. Olyan embereket mutat be, akik megtanulták, hogy életüket teljes egészében Isten személyes vezetése alá helyezzék. Ehhez viszont szükséges, hogy a „hazugság oltalma”, az „igaz egyház” mítosza helyett Benne találják meg azt a valódi biztonságot, amely mindvégig meg fogja tartani őket – a történelem utolsó és legnagyobb próbájában is.

Kívánom, hogy mindnyájan megtaláljuk ezt a biztonságot Jézus Krisztus személyes követésében!

http://hitbol.hu/melyik-az-igaz-egyhaz-rossz-kerdes/

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha követjük a Bárányt, az Ő nyomdokában járva, akkor elérjük a célt, ami a keskeny úton vezet minket Istenhez:


Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.  Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.
A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,
bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás;
irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,szelídség, önmegtartóztatás. 
Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.

Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.

Fil 4.8
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.

Fil 4.12Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz, hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem.
Fil 4.13 Mindent elviselek abban, aki erőt ad.

Éljetek az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata szerint: 
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok. 
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak; A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. 
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne  legyetek bölcsek timagatokban. 
Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szeretteim; mert: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia.  Ne győzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval.

 

"Legyetek könyörületesek, ahogy Isten is könyörületes!"

"Legyetek szentek, mert én, az Úr, szent vagyok."

"Legyetek tökéletesek, ahogy Mennyei Atyátok is tökéletes!"

Miatyánk  -  Az Úr imájának felfedezése:

http://hitbol.hu/miatyank/

 

                                                                Isten áldjon: Marika.